İhracatçı'ya Yeşil Pasaport Hakkında Hatırlatma
Bülten No: B006-2022
21 Ocak 2022
PAYLAŞ


Sayın Üyemiz,

Bildiğiniz gibi Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 Bin Doların üzerinde olan ( 3 yıllık Toplam İhracatı 1.5 Milyon Dolar üzerinde olan)  ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilmektedir.

Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı “na göre:

Son 3 takvim yılı itibariyle (2019, 2020 ve 2021 ) yıllık ortalama ihracatı;

 • 500 Bin ABD doları ile -10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmalara 1, (Toplam İhracatın 1,5 Milyon ABD Doları ile 30 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
 • 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2, (Toplam İhracatın 30,01 Milyon ABD Doları ile 75 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
 • 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalara 3, (Toplam İhracatın 75,01 Milyon ABD Doları ile 150 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
 • 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4, (Toplam İhracatın 150,01 Milyon ABD Doları ile 300 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
 • 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5 (Toplam İhracatın 300,01 Milyon ABD Dolarının üzerinde olmalı)

Not: Son üç yıl rakamları dikkate alınmaktadır. Son üç yılda her yıl ihracat yapma şartı bulunmamaktadır.

Pasaport almaya hak kazanan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilecek, ayrıca firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Serbest bölgelerin yurt dışına satışları, söz konusu ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu haktan faydalanabilecek firmaların yetkililerine, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması kaydıyla 4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Hususi damgalı pasaport müracaatı, Ticaret Bakanlığı'nın Talep Formu aracılığıyla ve online ön başvuruda belirtilen belgeler ile üyesi oldukları İhracatçı Birliğine yapılacaktır.  

Hususi damgalı pasaport müracaatı, Ticaret Bakanlığı'nın Talep Formu aracılığıyla ve online ön başvuruda belirtilen belgeler ile üyesi oldukları İhracatçı Birliğine yapılacaktır. 

Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri listesi için tıklayınız.

İhracatçı Birlikleri, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı  temsile yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceledikten sonra, imzalanan talep formu, firma tarafından Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'nün onayına sunulacaktır.

Bölge Müdürlüğü onayını takiben Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilgili İl Nüfus Müdürlüğüne Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu  şahsen yapılacaktır.

Hususi Damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde en geç bu durumun gerçekleştiği tarihten sonraki 3 iş günü içerisinde pasaportunu iade etmekle yükümlüdür. bu durum firma tarafından pasaport talep formunu onaylayan bölge müdürlüğüne bildirilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez. 

Karar uyarınca, hususi damgalı pasaport alabilecek durumdakilerin  eş ve çocukları uygulamadan yararlanamayacaktır.

Gerekli Evraklar

 1. Dilekçe (Islak İmzalı-Kaşeli Asıl Evrak)
 2. Talep Formu (Önlü Arkalı Tek Yaprak-Asıl) (Talep formundaki tüm alanların (isim-soy isim imza alanları hariç) bilgisayar ile doldurulması gerekmektedir.)
 3. İmza Sirküler (Aslı, Noter Onaylı suret Aslı ve Fotokopisi) (İşlemler tamamlandığında geri talep edebilirsiniz)
 4. Müracaat Sahibi Firma Ortağı yada Sahibi ise Güncel Ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi) (A.Ş. Firmalarımız için Aşağıda Yer alan NOTUN Okunması gerekmekte olup, Başvuru evraklarının Aşağıdaki NOTA Göre Hazırlanması gerekmektedir.)
 5. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
 6. Başvuran çalışan ise son 3 aylık SGK E-Bildirge (Fotokopi)

Not: Anonim Şirketlerde firmanın Son Genel kurul Hazirun listesinin fotokopisi ile birlikte aşağıdaki evraklardan birinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

 1. Güncel ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin örneği,
 2.  Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan firmanın ortaklık yapısını gösterir yazının aslı,
 3. Firmanın Pay defterinin ilk sayfasını fotokopisi ile ilgili kişinin bulunduğu sayfa/sayfaların noter onaylı örneği,
 4. İlgili kişiye pay devrini gösterir Yönetim Kurulu kararının noter onaylı örneği, 
 5. Firma halka açık ise Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK)ndan alınan başvuru sahibinin ortaklığını gösterir son 3 (üç) ay içinde alınmış yazı.

Yenileme Hakkında 

Daha önce yeşil pasaport almış olan üye yetkililerimizin tekrar başvurmaları için:

 1. Öncelikle il nüfus müdürlüğüne şahsen pasaport iptali için başvuru yapılır. (Eğer aynı kişi tekrar başvuru yapacaksa yenileme işlemi için il nufüs müdürlüğüne gitmez ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvurulur)
 2. İptalden sonra İl Nüfus Müdürlüğünden alınan belge ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü'ne yazılan dilekçe ile başvurulur. (Ticaret Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğü'ne başvurulur)
 3. Bakanlık tarafından firmanın hakkı var ise kontenjan açılır.
 4. Pasaport hakkı Bakanlık tarafından tanımlandıktan sonra yukarıda belirtilen belgeler ile bağlı olduğu İhracatçı Birliğine başvuru yapılır.  


​​​​​​​

Saygılarımızla,

DİŞSİAD Yönetim Kurulu
​​​​​​​​​​​​​​