Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Ödeneceği Belirtilen Alacaklar Hakkında
Bülten No: B104-2020
12 Ekim 2020
PAYLAŞ

Değerli Üyemiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 07/10/2020 tarihli ve 6510402-010.01[146]-E.563478 sayılı yazısı ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Ek Madde 45 uyarınca Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmelerinin 2017, 2018, 2019 ve 31/08/2020 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ilaç, tıbbi malzeme ve diğer alım bedellerinin ödenmesi koşullarının belirlendiği anlaşılmaktadır. Ek Madde 45’ten farklı olarak diş hekimliği fakültelerinin kapsam dışında bırakıldığı görülmektedir. Dolayısıyla diş hekimliği fakültelerinden olan ilaç, tıbbi malzeme ve diğer alım bedellerinin ödenmesine dair usullerin ayrıca belirleneceği düşünülmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kaynak aktarımı vasıtasıyla yapılacak ödemeler, feragat ve bu doğrultuda ilaçlarda %18, tıbbi malzeme ve diğer borçlarda %25 oranında indirim şartına tabi tutulmuştur. Feragatin kabulü halinde ilaç alımlarında tutarın %40'ının 2020 yılı Ekim ayı içerisinde, kalan %60'lık tutarın 2021 yılı Ocak ayı içerisinde, tıbbi malzeme ve diğer alımlarda tutarın %50'sinin 2020 yılı Ekim ayı içerisinde, kalan %50 tutarın ise 2021 yılı Ocak ayı içerisinde ödeneceği belirlenmiştir. Ancak kesin olarak herhangi bir ödeme günü belirlenmemiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kaynak aktarımı kapsamına alınarak ödeneceği belirlenen alacaklardan feragat edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Feragat ederek ödeme almak isteyen üyelerimizin ilgili tıp fakültesi ve bunlara bağlı ilgili birimlerine 20/10/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar başvurması gerekmektedir. Bu sebeple bu tarihten önce ilgili tıp fakültesi veya bağlı biriminden feragat halinde uygulanacak ödeme takvimi ve koşullarına dair bir (ıslak imzalı veya elektronik imzalı) yazı talep edilmesi sürecin hukuki açıdan yönetilebilmesi için önem taşımaktadır. Yazının sunulması halinde yazı içeriği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ödeme koşullarının örtüşüp örtüşmediği kontrol edilmelidir.

Feragat sonrasında feragat edilen alacaklara ilişkin olarak dava açılması veya icra takibi yapılması mümkün olmayacağından, feragat sebebiyle yargılama sürecinde ek masraflarla karşılaşılacağından bu sürecin mali müşavir ve hukuki danışmanlık desteği ile yürütülmesi faydalı olacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödeneceği belirtilen alacaklardan feragat edilmemesi halinde bu alacakların hangi vadelerde nasıl ödeneceğine dair belirsizlik devam ettiğinden firmalar tarafından feragat talebinin kabul edilip edilmeyeceği kendi ticari ve hukuki şartları özelinde mali müşavir ve hukuki danışmanlık desteği ile değerlendirilmelidir.
​​​​​​​
Diğer yandan kamu kurum ve kuruluşları tarafından feragat taleplerine dair Word formatında duyuruların paylaşıldığı anlaşılmaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki, ıslak veya elektronik imza içermeyen yazılara dayanılarak işlem yapılması hukuki açıdan riskli olacağından feragat edilmesinin düşünülmesi halinde öncelikle ıslak imzalı veya elektronik imzalı yazı talep edilmelidir.
 
Saygılarımızla,
 
DİŞSİAD Hukuk Bürosu
Av. Ece Nihan GÜNEN & Av. Gökçe BAĞ