Ana Tüzük

DİŞSİAD

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği
 
ANA TÜZÜK
1.BÖLÜM : KURULUŞ HÜKÜMLERİ
 
Kuruluş:
Madde – 1) Yasalar ve bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca : Yönetmelik, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere adı “DİŞ MALZEMELERİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ”, kısaltılmış adı “DİŞSİAD” olan bir dernek kurulmuştur.
Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği, aşağıdaki maddelerde “DERNEK” adı ile anılmıştır.
 
Merkez:
Madde – 2) Dernek Merkezi İstanbul’dur. Yasaların öngördüğü kural ve işlemlere uygun olarak başkaca, il merkez ve ilçelerde birer şube açılabilir.
 
Amaç:
Madde – 3) Derneğin amacı, Diş malzemelerinin ithalat, ihracat,imalat, mümessillik, bakım, onarım, toptan ve perakende satıcılığı konusunda faaliyet gösteren kişi ve firmaların bu alandaki çalışmalarını koordine, teşvik, bilinçlendirmek ve disipline etmek ile kanunların öngördüğü çerçeve içinde hak ve menfaatlerini korumaktır.
 
Çalışma ve hizmet konuları:
Madde – 4) Derneğin çalışma ve hizmet konuları aşağıda gösterilmiştir.
 
               4-1)
               Diş malzemeleri ile ilgili yenilik, değişiklik ve gelişmeleri yakından takip ve tetkik ile müzakere ederek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 
               4-2)
               Diş malzemeleri ile alanındaki çalışmaları teşvik amacıyla bu alandaki çalışmalara yardımcı olmak ve yarışmalar düzenlemek.
 
               4-3)
               Bu alandaki bilinçlendirmeyi, disiplini, mesleki yeterliliği sağlamak amacıyla gerekli temas ve organizasyonu oluşturarak eğitim merkezleri kurmak ve üyelerini eğitime tabi tutmak,
 
               4-4)
               Üyeler arasındaki iş birliği ile sosyal, kültürel dayanışmayı ve yakınlaşmayı arttırmak için eğlendirici, dinlendirici lokal ve tesisler kurmak ve bunları işletmek,
 
               4-5)
               Dernek üyelerinin bu alandaki faaliyetlerini koordine etmek, hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yapmak, çalışma konuları aynı olan üyeler arasında haksız rekabeti önlemek ve bu konuda istikrarı sağlayıcı düzenlemeler yapmak,
 
 
Çalışma Biçimi:
 
Madde – 5) Dernek amaç, hizmet ve çalışma konularını gerçekleştirmek için;
              
               5-1)
               Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar,
 
               5-2)
               Dernek içinde oluşturulacak olan komiteler yada uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar,
 
               5-3)
               Amaç, hizmet ve çalışma konuları için yasalara aykırı olmayan gelir arttırıcı projeler uygulayabilir ve yardımlaşma sandığı kurabilir,
 
               5-4)
               Toplantılar, konferanslar, sempozyumlar, brifingler, paneller, açık oturumlar, forumlar düzenler ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sergi ve fuarlar açar, açılan sergi ve fuarlara iştirak eder,
 
               5-5)
               Meslek ve sanata ilişkin toplantı, temsil, festival ve gösterilere katılarak üyelerinin bilgi ve deneyimlerini arttırmasını sağlayacak yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenler,
 
               5-6)
               Dernek üyelerinin gerek mesleki gerekse sosyal faaliyetlerini ve mesleki yenilikler ile gelişmeleri duyurmak amacıyla süreli ve süresiz yayınlar hazırlayarak, kitap, dergi, bülten ve broşürler yayınlar,
 
              5-7)
              Dernek üyelerinin mesleki faaliyetlerini gerektiği gibi rahat ve modern bir şekilde yürütebilmesi için toplu faaliyet yerlerinin kurulması amacıyla gerekli ortam hazırlar ve organizasyonu sağlar,
 
             5-8)
             Yardım toplama kanunu ile bu Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağışlar alır ve verir,
 
             5-9)
             Konusunda amaç; çalışma ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, kiralar ve satar. Taşınmaz malları üzerinde her türlü haklar koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
 
             5-10)
             Amaç ve hizmet ile çalışma konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar,
 
            5-11)
            Gerektiğinde, kamu ve özel kurumların, mahkemelerin talebi halinde danışmanlık ve bilirkişilik yapmak üzere komite ve bilirkişileri bildirmek.
 
Çalışma İlkeleri:
Madde – 6 ) Dernek siyasi konularla uğraşmaz, çalışma ve toplantılarda hiçbir biçimde amaç dışı konular ile kişisel çıkarlar görüşülmez, tartışılmaz ve uygulanmaz.
 
2. BÖLÜM : ÜYELİK HÜKÜMLERİ
 
Üyelik Koşulları:
Madde – 7) Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir;
 
               7-1)
               18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli ve iyi huylu olmak,
 
               7-2)
    Diş hekimliğinde kullanılan her türlü malzemenin ithalat, ihracat, imalat ve mümessillik, bakım, onarım, toptan ve perakende ticareti ile iştigal eden ve 29001 Sayılı TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM ve TANITIM YÖNETMELİĞİ’ne tabi olanlarının, yönetmeliğin Amir hükümlerince çerçevesi çizilmiş işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almış yada müracaatı bulunan gerçek veya tüzel kişi olmak.
    Gerçek kişiler şirket ortağı veya kendi namı ve adına çalışan kişiler olmalıdır.
 
 
               7-3)
               Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip bulunmak,
 
               7-4)
               Derneğin en az bir üyesi tarafında önerilmiş bulunmak,
               Derneklere üye olması yasaklananlar, Dernek ödentilerini ödememe dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar derneğe üye olamazlar,
 
Üyelik Türleri:
Madde – 8)Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.
 
               8-1)
               Etkin Üye: Üyeliğin getirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yaralanan üye “Etkin Üye” dir.
               Etkin Üyenin Hakları : Gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, yükümlülükleri ise; Özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, ödentileri zamanında ödemek, amaç ve çalışma ile hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içersindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.
                8-2)
                Onursal Üye: Ülke yararına yada Diş hekimliği malzemeleri alanına çalışmaları ile yararlı olmuş kişilere en az 2 üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile verilen fahri nitelikte üyeliktir. Bunlar başka ulustan kişilerde olabilir. Onursal üyeler organlara seçilme ve seçme hakkına sahip olmayıp, dernek bütçesinde ön görülen ödentiyi ödeme zorunda da değildir.

Üyelik İşlemleri:

Madde – 9) Dermek Üyelik işlemleri aşağıda gösterilmiştir.
 
              9-1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar; dernek, amaç, çalışma ve hizmet konularıyla Ana Tüzük hükümlülüklerini kabul ettiklerinin, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığına sunar,
 
              9-2)
              Adayın üyelik isteminin işleme konulabilmesi için en az bir üyenin önerisi şarttır.
 
              9-3)
              Dernek Yönetim Kurulu üyeleri yada kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde adayın isteği ile ilgili kararı verir ve adaya bunu yazılı olarak bildirir.
 
             9-4)
             Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır, giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılmaz.
 
              9-5)
              Adayın dernek üyeliğine kabulü ile yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra dernek üyeleri defterine kimliğinin işlenmesi ve “Etkin Üye Belgesi”nin verilmesi gerekir.
 
              9-6)
              Dernek Yönetim Kurulunun adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup, hiçbir mercide itiraz olunamaz.
 
Üyelikten Ayrılma:
Madde – 10) Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına ayrılma isteğini yazılı olarak bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak ayrılan üyenin mali sorumluluğu; yasal nedenlerle ayrılanların, yasal nedenin oluşum tarihinden, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinin ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.
 
Üyelikten Çıkarılma:
Madde – 11) Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.
 
               11-1)
               Özürsüz olarak toplantı ve çalışmalardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve böylelikle derneğin yaşamasına, amaç ve çalışma ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek, derneğe üye olmasına olanak tanıyan meslek onuruna aykırı ticari ve kişisel davranışlarda bulunmak.
 
               11-2)
               Derneklere üye olma hakkını yitirmek ve dernek Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak.
 
              11-3)
             Derneğin onur ve saygınlığına, üyelik onur ve saygınlığına zarar verici harekette bulunmak,toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak.
 
              11-4)
              Dernek organlarında görevlileri, kuralları ve komiteleri üyeleri küçük düşürücü harekette ve kötü zan altında bırakacak, mesnetsiz söz ve davranışlarda bulunmak.
 
             
11-5)
Aidat ödeme dönemi olan Ocak ve Şubat aylarında, iki yıllık aidatını ödemeyen veya yazılı ihbara rağmen 30 (otuz) gün içinde aidat borcunu ödemeyenlerin üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir.
 
 
Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılmaya İlişkin İşlemler:
Madde-12) Üyelikte ayrılma ve çıkarılmaya ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir.
 
             12-1)
             Dernek Yönetim Kurulu aidat ödememe sebebi dışında üyelikten çıkarılma sebeplerini gerek görürse disiplin kurulu aracılığı ile üye hakkında gerekli araştırma ve incelemeyi yaptırabilir.Bu hallerde üyeden 15 gün içinde yazılı savunmasını vermesi istenir.Üyelikten çıkarılma kararları Yönetim Kurulu üye sayısının gizli oylaması ile elde edilecek 2/3 çoğunluk oyu ile verilir ve yazılı olarak üyeye bildirir.Çıkarılan üye kendisine bildirilen karar karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir.İtirazın ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır,itirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve hükümlülükleri devam eder,ancak genel kurula 6 aydan daha uzun bir süre var ise yönetim haklarının geçici olarak kullandırılmamasına karar verebilir.Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda ret edilmesi ya da üyeye üyelik formundaki adrese,adres değişikliğini yazılı olarak bildirmişse bu adreste yapılan yazılı bildirimin bila olması nedeni ile 15 günlük itiraz süresinin geçmiş bulunması halinde dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.Haklarında kesin çıkarılma kararı verilmiş olan üyeler derneğe yeniden üye olabilmek için Genel Kuruldan izin almak zorundadır.Üyelikten çıkarılma kararına itirazın Genel Kurulunca ret etmesi halinde Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.
   
 
            12-2)
            Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları için ödemediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.
 
3. BÖLÜM : DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
Cezayı Gerektiren Eylemler:
Madde – 13) Üyeler aşağıda belirtilen davranış ve hareketlerde bulunmaları durumunda Yönetim Kurulu kararı ile cezalandırılır.
 
               13-1)
               Dernek lokal, eğitim merkezleri ve tesisleri ile araçlarında bulunanların rahatını kaçıracak ve huzurunu bozacak söz ve eylemlerde bulunmak,
 
               13-2)
               Dernekte üyelik sıfatına bakılmaksızın her hangi bir kişiye yada Yönetim Denetleme ve Mesleki İhtisas Komiteleri üyeleri ile yürütme birimi görevlilerine, personel ve işçilerine küfretmek, genel ahlak kurallarına aykırı söz ve eylemlerde bulunmak.
 
               13-3)
               Derneğin manevi kişiliğini küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunmak, derneğe üye olmasına olanak tanıyan meslek onuruna aykırı ticari ve kişisel davranışlarda bulunmak.
 
               13-4)
               Yönetim Kurulunun cezaya ilişkin kararlarına karşı çıkmak, uymamak,
 
               13-5)
               Dernek toplantı ve çalışmalarında yalan yada yanıltıcı ahlaka aykırı sözlü yada yazılı olarak beyanda bulunmak,
 
               13-6)
               Dernek içinde ya da dışında özel yada iş yaşantısındaki tutum ve davranışları ile kişiliği yada derneğin onurunu zedeleyici kaygısını ve sonucu doğurmak, onur ve haysiyet kırıcı bir suç işlemek ya da bu nitelikte bir suç nedeni ile hüküm giymek,
 
 
               13-7)
               Yönetim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine aykırı davranmak,
 
               13-8)
               Diğer her türlü disipline aykırı söz ve eylemlerde bulunmak.
 
                13-9)
                Derneğin ilgili organlarınca görevlendirildiği halde bu göreve ilişkin yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınmak,
 
Cezalar:
Madde – 14) Yönetim Kurulu, hakkında kovuşturma yapılan üyenin savunmasını aldıktan sonra aşağıda gösterilen cezalardan birini takdiren verir.
 
               14-1)
               Uyarı: En az ceza olup üyenin o söz ve eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı olarak yapılır ve siciline işlenmez.
 
               14-2)
               Kınama: Üyenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunun ve kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası dernek ilan tahtasına asılır ve siciline işlenmez.
 
               14-3)
               Geçici Uzaklaştırma: Üyenin söz ve eyleminin ağır olması nedeniyle 1 haftadan az ve 6  aydan çok olmamak üzere üyelik hak ve olanaklarından geçici olarak yararlanmasının engellenmesi ve dernek lokal, Eğitim merkezleri ile tesislerine girmesinin önlenmesi olup, Dernek ilan tahtasına asılır ve siciline işlenir.
 
               14-4)
               Üyelikten Çıkarılma: Üyenin söz ve eyleminin önceki cezalarla cezalandırılamayacak kadar ağır olması veya bir yıl içinde üst üste aynı söz ve eyleminden dolayı 3 kez ceza alması durumunda dernekteki üyelik kaydının silinmesidir. Ceza kararı dernek tahtasına asılarak aynı zamanda derneğin yayın organında duyurulur ve dernek üyeleri defterine gereken kayıt düşülür.
 
 
 
Cezalara İlişkin Hükümler:
 
Madde – 15) Yönetim Kurulu cezaların saptanmasında aşağıda belirtilen işlemleri yapar ve kararı alınır.
 
               15-1)
               Hakkında kovuşturma yapılan üyenin savunması gerektiğinde Yönetim Kurulu yada Naip Üye tarafından sözlü yada yazılı olarak alınır, savunması alınmadan üyeye cezası verilmez. Ancak yapılan süreli çağrıya rağmen gelmeyen yada bu çağrı derneğe kendisinin bildirmiş olduğu adres değişikliğinde derneğe yazılı olarak bildirilmemişse eline geçmediği için çağrıya uymayan ya da kabul edilebilir özür bildirmeyen üyenin savunması alınmış.
 
Sayılır. Yönetim Kurulu üyenin lehinde ve aleyhinde tüm kanıtları toplar gerektiğinde diğer üyeler ile kişileri dinler.
 
             15-2)
             Yönetim Kurulu üyenin söz ve eylemini içeren olayın niteliğine kanıtlara, savunmaya, iddia ve üyenin siciline bakarak cezalardan birisini takdiren saptamaya yetkilidir. Azaltıcı nedenlerin varlığı durumunda gerekçesi belirtilmek suretiyle bir aşağı derecedeki cezayı uygulayabilir, aynı cezayı gerektiren eylemin tekrarı durumunda eylem için saptanan cezadan sonra gelen daha ağır ceza uygulanır. İşlenen eylem birden çok cezayı gerektiriyorsa bunların en ağır olanı verilir.
 
             15-3)
             Eylemde bulunan olaydaki iyi niyet yada haklılığı nedeniyle terekkür unsuru uygulanamayacağı gibi eyleme uyan cezadan daha hafif olanı uygulanabilir. verilen ceza, pişmanlık duyulduğu ve tekrarlanmayacağı kanısına varılırsa ertelenebilir. Cezası ertelenen üye 1 yıl içersinde cezayı gerektiren bir söz yada eylemde bulunması durumunda bu eyleme uyan ceza ile ertelenen ceza birleştirilerek uygulanır.
 
            15-4)
            Cezayı gerektiren eylemi öğrenme tarihinden başlayarak 6 ayın geçmesi ile disiplin kovuşturması yapılmaz.
 
            15-5)
            Yönetim Kurulu toplantı ve karar tutanaklarına kovuşturma açılan üyenin yada tesislerden yararlanma konumunda bulunan kişinin kimliği, cezayı gerektiren eylemi, kanıtlar, savunma, gerekçeler ve karar ile gereken diğer hususlar açıkça yazılır. Kararın bir örneği hakkında karar alınan üyeye tebliğ edilir.
            Cezayı gerektiren eylemleri işleyen hakkında gerekiyorsa Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yönetim Kurulunun üyelikten çıkarma cezası dışındaki cezaları kesin olup herhangi bir yere itiraz olunmaz.
 
 
4. BÖLÜM: YÖNETİM HÜKÜMLERİ
 
Madde – 16) Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir.
        
               16-1)
               Genel Kurul
        
    16-2)
                Yönetim Kurulu
 
                16-3)
                Denetleme Kurulu
   
                16-4)
                Disiplin ve Etik Kurulu 
    

Genel Kurul

Madde – 17) Dernek Genel Kurulu Olağan Toplantısı 3 yılda bir Ekim ayında etkin üyelerin katılması ile yasal yeter sayının sağlanması ile toplanır.
 
 
Genel Kurul Çağrı Yöntemleri:
Madde – 18) Dernek Genel Kurulu olağan toplantıya çağrıda aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.
               18-1)
                Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip etkin üyeler listesini saptar tüm ödenti ve borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
 
                18-2)
                Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi yayınlanan gazetelerin birinde duyurulmak suretiyle toplantıya çağırılır.
 
                18-3)
                İlk toplantı ile 2. Toplantı arasında bırakılacak süre 1 haftadan az olamaz.
 
                18-4)
                2. toplantı yeter sayı aramaksızın katılan üyeler ile açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye tam sayılarının 2 katından az olamaz.
 
                18-5)
                Toplantı çoğunluk sağlanmaması dışında başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 gün önceden bırakılma nedeni belirtilerek yapılacak toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi ilk ilanın yapıldığı gazeteye 2. Bir ilan verilerek üyelere duyurulur ve durum ayrıca yörenin en büyük mülki amirine yazıyla bildirilerek Genel Kurula katılacak üyelerin listesi de eklenir. Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden başlayarak en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur.
 
Genel Kurul Toplantı İlkeleri:
Madde – 19) Genel Kurul Toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.
    
            
 
               19-1)
               Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlene Genel Kurul üyeleri listesindeki adları karşısına imzalarını koyarak toplantıya giderler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu Başkanı ile genel sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
 
              19-2)
              Genel Kurul sekreterinin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı yada Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana bir başkan, bir başkan yardımcısı ve sekreter seçilir.
 
              19-3)
              Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin 1/10’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.
             19-4)
             Her etkin üyenin bir oy hakkı olup oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.
 
             19-5)
             Genel Kurulda karar yeter sayısı Genel Kurula katılanların yarısından bir fazladır. Ancak Ana Tüzük Değişikliği ile derneğin dağılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerde ki yeter sayılar aranır.
 
Olağanüstü Genel Kurul:
Madde – 20) Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklemesi mümkün olmayacak yada biran önce görüşülmesinde yarar sağlanacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç 1 ay içinde toplantıya çağırılır.
 
               20-1)
               Dernek üye sayısının 1/5’inin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuruda,
 
               20-2)
               Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı kararlarda,
 
               20-3)
               Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı ile, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır. Ancak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında gündeme madde eklenmesi önerimi yapılamaz, sadece toplantıya neden konu üzerinde görüşülüp karar alınır.
 
Genel Kurul Görev ve Yetkileri:
Madde – 21) Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
 
               21-1)
               Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Derneğin Ana Tüzüğü doğrultusunda gerekli kararları almak,
   
             
             
               21-2)
               Çalışma dönemi, çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
 
               21-3)
               Çalışma dönemi Yönetim Kurulu Başkanı ile yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyeleri Meslek İhtisas Kurulu asil üyelerini ayrı ayrı seçmek,
 
               21-4)
               Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim kurulu raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
 
             21-5)
             Meslek İhtisas Kurulunun öneri, dilek ve öğütleri hakkında kararlar almak,
             21-6)
             Dernek Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Tasarısını görüşüp karara bağlamak,
 
             21-7)
             Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,
 
             21-8)
             Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararına karşı yaptıkları itirazları karara bağlamak,
 
             21-9)
             Derneğe taşınmaz mal alınması ve satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 
             21-10)
             Dernek adına yurt içinde ve yurt dışında şube,temsilcilik,birim,lokal,iktisadi işletme açılmasına veya kapatılmasına,uluslar arası faaliyete ve iş birliğinde bulunulması,yurt dışında veya yurt içinde kurulmuş dernek veya üst kuruluş kurulmasına,kurulmuş dernek ve üst kuruluşlara katılmaya,yurt dışından yardım almaya karar verir.Bu hususlarda yönetmelik hazırlar ve uygulatır veya tüm bu işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verir.
 
              21-11)
              Derneğin ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,
 
               21-12)
               Gerekli diğer konularda karar almak.
 
Yönetim Kurulu :
Madde – 22) Yönetim Kurulunun oluşma biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
 
              
 
                22-1)
                Yönetim Kurulu, Genel Kurulun seçeceği 7 asil 7 yedek üyeden oluşur.               
              
               22-2)   
               Yönetim Kurulu Başkanının veya asil üyeliğin istifa  veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
               22-3)
               Yedek üyeler boşalan asıl üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeni ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul 1 ay içinde toplantıya çağırılır.
 
               22-4)
               Genel Kurulun seçtiği Yönetim Kurulunun görev süresi  3  yıldır.
 
               22-5)
               Yönetim Kurulu seçimini izleyen 1 hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında  bir as başkan, bir genel sekreter, bir genel muhasip, bir genel katip ile dernek amaç, çalışma ve hizmet konularıyla ilgili sözcüler seçmek suretiyle görev bölümü yapar.
 
               22-6)
               Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır. Görevli üyeler özürlü veya özürsüz olarak altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılırlar.
 
               22-7)
               Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır.
 
               22-8)
               Yönetim Kurulu dernek başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Madde – 23) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
               
   23-1)
               Yasalar ve Ana Tüzük hükümlerini uygulamak, amaç ve çalışma ile hizmet konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
 
            
 
 23-2)
              Derneğin başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelerine yetki vermek,
 
 
             23-3)
               Çalışma dönemi, çalışma programı ile bütçe yönetmek, gelir ve gider çizelgelerinin hazırlamak ve uygulamasını yapmak,
 
               
           
          
              23-4)
             Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,
 
              23-5)
              Başkanın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan üyelerin çıkarılmasına, aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandırılmasına karar vermek,
 
 
              23-6)
              Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere     
              bunu bildirmek.
            
               23-7)
              Gerek görüldüğü hallerde meslek komiteleri kurar,kaldırır,çalışma usül ve esaslarını tespit eder,gerek gördüğü hususlarda üçüncü şahıslardan ücretli veya ücretsiz danışmanlık alır,proje ve raporları hazırlar,hazırlatır.
 
              23-8)
              Gerektiğinde 2/3 çoğunluk oyu ile ihtisas komisyonlarına ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yazılı ve sözlü temaslarda bulunmalarına yönelik yetki vermek,
            
              23-9)
             Gerek gördüğü hallerde ilgili ihtisas komisyonunun başkanını Yönetim Kurulu toplantısına davet etmek,
 
               23-10)
              Yönetim ile amaç, hizmet ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komiteleri kurmak ve raporları hakkında karar almak,
 
               23-11)
               Derneğin yönetsel ve mali işlerini yönetecek personel ve danışmanlarını seçmek ve gerektiğinde görevlerine son vermek,
 
               
 
    23-12)
                Yardımlaşma sandığı kurulmasına yada kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,
                23-13)
                Dernek Ana Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması yada değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp tasarıları genel kurulun onayına sunmak,
 
 
                 23-14)
                 Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
 
                 23-15)
                 Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görev ve bilanço gereği Dernek mal varlığını teslim almak ve aynı şekilde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,
 
                  23-16)
                  Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.
 
 
 
Denetleme Kurulu:     
Madde – 24)  Derneğin yetkili denetleme organ bulunan Denetleme Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla 3 yıl için seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.
 
Denetleme Kurulu seçimini izleyen 1 hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan ve bir sözcü seçer.
 
Denetleme Kurulu en az 3 ayda bir toplanır.
 
Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

İç Denetim Şekli

                   24-1) Derneğin bütçe, hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az 3 ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla bildirmek,
 
                    24-2)
                    Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak, dilek ve önerilerini belirtmek,
 
                  24-3)
                  Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkında inceleme sonuçlarını bir raporla genel kurula sunmak.
                 
24-4) Genel Kurulun seçtiği Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır.
 
 
Meslek İhtisas Kurulu:
Madde – 25)  Aşağıdaki komisyonlar gerekli görülen hallerde kurulur.
 
Mevzuat ve Kamusal İlişkiler Komisyonu, İmalat ve Teknik Destek Komisyonu, Fuarlar Komisyonu, Burs ve Yardımlar Komisyonu ve yönetim kurulunun gerekli gördüğü tüzük amaçlarına uygun diğer ihtisas komisyonları.
 
Yönetim kurulu tarafından oluşturulacak, Meslek İhtisas Komisyonları en az 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu gerek gördüğü takdirde konusunda uzman üye olmayan kişilerinde, komisyonda yer almasına karar verebilir.
 
Meslek İhtisas Komisyonlarının Görev, Yetki ve İşleyişi:
Madde – 26) Meslek İhtisas Komisyonlarının görev, yetki ve işleyişi aşağıda gösterilmiştir.
 
                 26-1)
                 İhtisas Komisyonları kendi branşlarındaki gelişim ve değişimi takip ile hak ve menfaatlerini korumak, işbirliğini sağlamak için çalışmalar yapar ve gerektiğinde toplanır.
 
                26-2)
                Bu toplantı tutanakları ile dilek, öneri ve görüşlerini bir rapor şeklinde Meslek İhtisas kuruluna sunarlar.
 
                26-3)
                Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine ilgili İhtisas Komisyonu başkanları, çağrıldıkları yönetim kurulu toplantısına katılırlar.
 
                26-4)
                Yönetim kurulunun 2/3 çoğunluk oyu ile vereceği yetki ile ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde şifahi ve yazılı temaslarda bulunabilirler.
 
 
Meslek İhtisas Kurulunun Görev, Yetki ve İşleyişi:
Madde-27) Meslek İhtisas Kurulunun görev, yetki ve işleyişi aşağıda gösterilmiştir.
 
               27-1)
               Meslek İhtisas Kurulu oluşturulmuş komisyonlarının başkanlarından oluşur ve her üç ayda bir toplanarak genel konulardaki yenilik, değişiklik ve gelişmeler ile işbirliği, dayanışma, hak ve menfaatleri koruma konusunda görüşmeler yapar.
 
              27-2)
              Meslek İhtisas Kurulunun toplantı yeter sayısı oluşturulmuş komisyon sayısının yarısından bir fazladır.
 
               27-3)
               Meslek İhtisas Kurullarının çalışma süresi üç yıldır.
 
               27-4)
               Toplantılarını Dernek Başkanı tarafından belli edilen gün, yer ve gündem doğrultusunda yaparlar.
 
Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevi:
Madde – 28) Genel Kurul Olağan toplantısında üyeler arasında kurulan asil ve yedek olmak üzere 3 üye seçer. Bu üyeler aralarından birini başkan olarak görevlendirir. Hazır bulunmayan asil üyeler yerine yedekler toplantıya katılır. Disiplin Kurulunun görevi meslek çıkarlarına ve onuruna yakışmayan hareketlerde bulunanların durumlarını görüşmek ve gerektiğinde aşağıdaki cezalarla cezalandırmak.
 
 
 
 
a)Kınama
b)Üyelikten çıkarılması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak. Bu cezalara üyeler ancak genel kurulda itiraz edebilirler.
 
Ortak Hükümler:
Madde – 29) Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya yada özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Kurulundan ayrılan bir üyenin yerine ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.
 
 
5. BÖLÜM: YÜRÜTME BİRİMİ
 
 
Yürütme Birimi
Madde – 30. Tümden kaldırılmıştır.
 
Uzman Danışmanlar:
Madde – 31. Tümden kaldırılmıştır.
 
Danışma Kurulları:
Madde – 32. Tümden kaldırılmıştır.
 
Yürütme ve Hizmet Görevleri:
Madde – 33) Dernek olanakları ile çalışma hizmetleri oranında aşağıda belirtilen görevliler atanabilir.
 
               33-1)
               Genel Sekreter Yardımcısı
 
               33-2)
               Dernek hekimi, diş hekimi, yardımcıları ve sağlık memuru
 
               33-3)
                Meslek eğitim ve öğretim görevlileri
     
               33-4)
                Yayın direktörü ve yardımcısı
 
               
  33-5)
                Tesis ve malzeme yöneticisi ve yardımcısı
 
                 Dernek bütçe ve olanakları ile amaç, çalışma ve hizmet görevlileri atanabilir.
Yürütme ve hizmet görevlilerini görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”inde gösterilir.
 
 
Çalışma Dönemi ve Bütçe:
Madde – 34) Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak da başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.
Derneğin bütçesi; yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onanmasının yapıldığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde olacak gider ve harcamalar bir önceki yıl bütçesindeki giderler çizelgesindeki aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.
 
Yıllık bütçe yönetmeliğinde harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamalara ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterir.
 
Derneğin Gelirleri:
Madde – 35) Deneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
 
               35-1Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere, her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen etkin üyeler için öngörülen ödentidir. Bu ödenti ;                                          Şahıs Firmalardan 1.200,00TL ,  Sermaye Şirketlerinde 2.000,00TL ‘dır.
                                                                
                35-2)Yıllık Ödenti:  Yıllık ödenti Etkin üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde ön görülen ve üyeliğinin devamı müddetince ödenmesi zorunlu ödenti 300 TL ait olduğu yılın Ocak-Şubat ayı içinde ödenir.
 
               35-3)
                Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerlerin gelirleri,
             
               35-3 Ek Madde)
              Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı Genel Kurul kararı ile belirlenir   
 
                 35-4)
                Her türlü yayın ve piyango satışlarıyla, toplantı, temsil, festival, gösteri ve fuar, konser, yarışmalar, yemekli-yemeksiz toplantılar ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
                35-5)
                Her türlü koşullu yada koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar ile “Yardım Toplama Kanununu” hükümleri uyarınca toplanacak yardımlar,
               
    35-6)
               Lokal, eğitim merkezleri, tesisle ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,
 
              
 
   35-7)
               Eğitim merkezleri ve tesislerden yararlanmak isteyen etkin ve onursal üyelerle konukları ve yararlanma konumunda bulunanların eğitim merkezleri, lokal ve tesislerden yararlanmak istedikleri takdirde çalışma bütçesinde öngörülen ücret gelirleri,
 
               35-8)
               Eğitim merkezleri, lokal ve tesislerinde yeniden inşaa veya mevcutlarında değişiklik için öngörülen proje giderlerini karşılamak amacıyla çalışma dönemi bütçesinde konulan tutarın etkin üyelerden tahsili ile elde edilen gelirler,
 
             
 
               35-9)
               Diğer Gelirler: Dernek siyasi partilerden, işçi yada iş veren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından her hangi bir yardım kabul etmeyeceği gibi İç İşleri Bakanlığı’nın izni olmadan dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden de yardım alamaz.
              35-10)
              Dernek ihtiyaç duyması halinde Yönetim Kurulu kararı ile dilediği şekilde  
              borçlanabilir.
 
Gelir ve Gider İşlemleri:
Madde – 36) Derneğin gider ve gelir uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.
               36-1)
               Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, yıllık ödentinin yarısı Ocak ve diğer yarısı Temmuz aylarında alınır.
 
               36-2)
               Dernek gelirleri, “Alındı” belgeleri ile toplanır. Bağış yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu karartı ile belirlenir ve yörenin en büyük mülki amirine tescil ettirilir. Alındı belgesine ödenti ve bağış ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.
 
                36-3)
                Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, makbuz yada kasa fişi alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde “Harcama Belgesi” düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.
 
                36-4)
                Alındı belgeleri ile fatura, makbuz, kasa fişi ve harcama belgelerini saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.
 
Defterler:
Madde – 37) Dernek için aşağıda gösterilen ve noterden onaylı defterler tutulur.
 
               37-1)
               Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üye oluş tarihleri, giriş ve yıllık ödenti tahakkuk ve ödemeleri, üyelikten ayrıldıkları yada çıkarıldıkları tarih bu deftere yazılır.
 
 
               
   37-2)
               Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarının karar tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır yada kararların yazıldığı kağıtlar bu deftere yapıştırılır ve altı yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır.
 
               37-3)
               Gelen ve Giden Evrak Defteri: Derneğe gelen ve giden yazı ve diğer belgeler tarih ve sayı sırasına göre gereken açıklamalarda yapılarak bu deftere işlenir.
 
               37-4)
              Bilanço Esas Defteri: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, harcanan paraların ödendikleri yerler, ödeme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, alacak, borçlar ve varlıklar yasaların öngördüğü bilanço esas defterine işlenir.
          
              37-5)
               Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilanço gelir ve gider çizelgeleri bu deftere işlenir.
         
               37-6)
               Demirbaş Defteri: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere işlenir.
 
               37-7)
               Alındı Belgesi Defteri: Alındı belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş no.’ları, verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, ilgililerin imzaları, alınan tutarlar bu deftere kaydedilir.
 
Ana Tüzük Değişikliği:
Madde – 38) )Dernek Tüzüğün değiştirilmesi bakımından, Genel Kurul da tüzük değişikliğin yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğu sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu 2.nci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Genel Kurulda tüzük değişikliği kararı oylaması açık oyla yapılır.
 
Derneğin Feshi:
Madde – 39
a)Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin veya herhangi bir şubesinin,temsilciliğin feshine,kapatılmasına karar verebilir.Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’sinin toplantıya katılması şarttır.
b)Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmez ise ikinci defa toplanmak için üyeler toplantıya çağrılır.Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler sayısı ne olursa olsun,fesih konusu görüşülebilir.Fesih hakkındaki kararlar,hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.
c)Derneğin Feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde en büyük mülki amire yazı ile bildirir.
d)Dernek fesh olunduktan sonra derneğin bütün para ve malları Çocuk Esirgeme Kurumuna veya benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devrolunur.Herhangi bir şubenin feshi,kapatılması halinde şubenin bütün para ve malları Genel Merkez veya başka bir dernek şubesi veya benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devrolunur.          
 
Hüküm Eksikliği:
Madde – 40) Dernek Ana Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan hallerde yürürlükteki Dernekler kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlük:
Madde – 41) Buna Ana Tüzük 26/10/1999 tarihli Kurucular Genel Kurulu tarafından oy birliği ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
 
Yürütme:
Madde – 42) Bu Ana Tüzük hükümlerini yürütmeye; Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Kurucular:
Madde – 43) Derneğin kurucularının ad, soyad, meslek veya sanatları, tabiyetleri ve ikametgah adresleri ekli listelerde gösterilmiştir.
 
Şube Kuruluş ve Feshi:
Madde – 44) Derneğin Genel Merkez Genel Kurulunca şube açılış için,Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmiş ise bu yetkiye istinaden Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yurt içi yurt dışında gerekli yasal işlemlerini yerine getirerek şubeler açılır.Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler,Genel Kurullarınca yetki verilen yönetim kurallarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimini ve mevzuata belirtilen diğer belgeler ve şubenin açılacağı yerin Dernekler Müdürlüğüne verirler.Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet ediyor olmaları şarttır.Şubeler şube genel kurulunun veya genel merkez genel kurulunun kararı ile fesh edilip kapatılabilir.
 
Şubelerin Organları:
                  44-1)
                  Şubelerin aşağıdaki organları vardır.
 
A-Genel Kurul,
B-Yönetim Kurulu,
C-Denetleme Kurulu.
 
a)Şube Genel Kurulu
Üç yılda bir şube yönetim kurulunun tespit edeceği günde şubeye kayıtlı üyelerin yarısından fazlasının toplanmasından meydana gelir.Şubeler olağan genel kurul toplantılarını genel merkez olağan genel kurulu toplantısının yapılması gereken Ekim ayından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneği toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Bu işlemlerin gecikmesinden veya yapılmamasından doğacak her türlü sorumluluk şube yönetim kuruluna aittir.
Olağan genel kurulun yapılış usulü ile ilgili olarak tüzükteki maddeler uygulanır.Genel merkez yönetim kurulu şube genel kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.Böyle bir durumda şube genel kurulunun gündemi dernek yönetim kurulunda tespit edilir.
 
b)Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Şube organlarının seçilmesi: Şube Genel Kurulları 5 asil ve 5 yedek yönetim kurulu ve 3 asil ve 3 yedek denetleme kurulu üyesini gizli oyla seçerler.
Şubeyi genel merkez kurulunda üyelerin tamamı temsil eder.
Şube genel kurulu ve yönetim kurulu kararlarının genel merkez genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı olmaması gereklidir.Genel merkez genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı veya çelişen şube genel kurul kararları geçersiz sayılacaktır.
Şube genel kurulu,gerek duyulması halinde genel merkez genel ve yönetim kurulunun talebi ile şube yönetim kurulunu görevden alarak yeni belirlenen yönetim kurulunu seçer.
         
                     44-2)
                     Şube Yönetim Kurulu :
                     Şube Yönetim Kurulu Şube Genel kurulu tarafından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.
 
1-Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
 
a)Çalışma alanı dahilinde şubeyi temsil etmek, Derneğin ana tüzüğünün 23. Maddesinde  
      yazılı görev ve yetkileri Merkez ve Şube Genel Kurulları kararları doğrultusunda şubenin
      işlemlerini yürütmek.
   
b)Merkez Yönetim Kurulunun yapılmasını kararlaştırıldığı faaliyetlerini  Şube Yönetim
      Kurulu onayına mütakiben mahallinde organize etmek. 
  
c)Şubenin Denetim Kurulu raporlarını Merkez Yönetim kuruluna bildirmek.
 
d)   Şubeye üye kabul etmek ve üyelikten çıkarmak Merkez Yönetim Kurulunun görüşü
      alınarak Şube Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
 
e)Çalışma alanı dahilindeki özel ve tüzel kişiler ve resmi makamlarla şube adına temas ve
      yazışmalar Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
    
f)Şubenin üyelerinin giriş ve yıllık aidatları Merkez Genel Kurulunun tayin ettiği
      Miktarı aşamaz. Merkez ve Şube Yönetim Kurullarınca yapılan aktivitelerin net gelirleri,
      şube ve merkez üyelerinin katılım oranları nispetinde hesaplarına aktarılır.
   
g)Şube genel kurulunca seçilmiş Yönetim Kurulu gerek görüldüğünde Merkez ve Şube Genel Kurulları tarafından görevden alınabilir. Bu durumda Şube Genel Kurulu en geç 3 ay içinde Merkez Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağırılır. Yeni yönetim kurulu oluşturulana kadar Merkez Yönetim Kurulu, Geçici Şube Yönetim Kurulu tayin etmek zorundadır. Geçici Yönetim Kurulu görevde bulunduğu süre içinde Şube Yönetim Kurulunun görev yetki ve sorumluluklarını taşır.
 
h)   Şube Yönetim Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri görüşüp,
      karara bağlandıktan sonra şube adına yerine getirir.
 
      
 
 44-3)
       Şube Denetleme Kurulu:
       Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Dernek    
       tüzüğünün dernek denetleme kurulu hakkında hükümleri şube denetleme kurulu hakkında 
       da uygulanır.
 
 44-4)
Şubenin Kapatılması, Tasfiyesi ve Mülkiyet Devri:
Dernek şubeleri, gelirleri toplamından kendi şube masrafları çıktıktan sonra kalan miktarın % 10’unu Genel Merkeze göndermekle yükümlüdürler.Şubelerin kapanması halinde, taşınır ve taşınmaz mallarıyla parasal birikimleri Genel Merkeze devredilir.Ancak, Şube yetkilileri, Şube borçlarının tasfiyesinden sorumludurlar.Derneğin taşınmaz malları üzerinde yapılacak satış, bağış veya mülkiyetin her türlü devrine ilişkin tasarruf ile alacakların silinmesi konusunda ancak Genel Merkez Genel Kurulu yetkilidir.
 
Taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin devrine ilişkin bir tasarrufun Genel Kurulda görüşülebilmesi için, yapılacak tasarrufun niteliğinin, bütün asli üyelerin adresine toplantı tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilmesi ve taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyetin devrine ilişkin tasarruf önerisinin duyurulan gündeme girmiş olması zorunludur.
 
Yönetim Kurulu kararıyla, dernek tüzel kişiliğinin mülkiyetinde olan taşınır malların bir bölümü ya da tümü başka kurum ve kuruluşlara devredilebilir.Yönetim Kurulu, kayıtlı üyelerin iki aylık ödenti toplamı tutarında borçlanmayla yetkilidir.Daha yüksek tutarda borçlanma için Genel Kurul kararı gereklidir.Derneğin taşınmaz malları üzerindeki tasarrufla ilgili önerilerin, üyelerin salt çoğunluğunun bulunduğu Genel kurul toplantısında görüşülmesi ve konu ile kararların toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karara bağlanması zorunludur.
 
45)
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli:
Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak, bu toplantıya üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az  olamaz.Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
 
Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinde oluşan tasfiye kurulunca yapılır.Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına ´´Tasfiye Halinde DİŞ MALZEMELERİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ´´ ibaresi kullanılır.
 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları işle diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.
 
Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fasih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 
Yönetim Kurulu:
  1. …………………………………
  2. …………………………………
  3. …………………………………
  4. …………………………………
  5. …………………………………
  6. …………………………………
  1. …………………………………
 
EK :
KURUCU LİSTESİ
1-
ADI SOYADI: ALİ ÇAKIR
MESLEĞİ: SERBEST TİCARET
TABİYETİ: T.C.
İKAMETGAH ADRESİ: SIRÇASARAY SK. NO:14/2 BEYKOZ / İST.
 
2-
ADI SOYADI: ALİ UZUN
MESLEĞİ : SERBEST TİCARET
TABİYETİ: T.C.
İKAMETGAH ADRESİ: TERAZİ DERE MH. GÖL SK. NO:48 BAYRAMPAŞA / İST.
 
3-
ADI SOYADI: ALTAN HAYRETTİN URAS
MESLEĞİ : SERBEST TİCERET
TABİYETİ : T.C.
İKAMETGAH ADRESİ: KURULUŞ, AÇIK YOL SK. 2/2 ŞİŞLİ / İST.
 
4-
ADI SOYADI: ARİF SÖNMEZ
MESLEĞİ: SERBEST TİCARET
TABİYETİ: T.C.
İKAMETGAH ADRESİ: KALYONCU KULLUĞU MAH. TEKİR SK. NO:6 BEYOĞLU / İST.
 
5-
ADI SOYADI: BİLGEHAN UÇANOK
MESLEĞİ: SERBEST TİCARET
TABİYETİ: T.C.
İKAMETGAH ADRESİ: KALYONCU KULLUĞU MH. TEKİĞR SK. NO:6 BEYOĞLU / İST.
 
6-
ADI SOYADI : EROL DARON KALK
MESLEĞİ: SERBEST TİCARET
TABİYETİ: T.C.
İKAMETGAH ADRESİ: FERİKÖY, SAVAŞ SK. ÖZLEM APT. 57/5 ŞİŞLİ / İST.
 
 
7-
ADI SOYADI: FERİDUN PEKER
MESLEĞİ: SERBEST TİCARET
TABİYETİ: T.C.
İKAMETGAH ADRESİ:CAFERAĞA MH EMİN ONAT SK. TAVUKÇUOĞLU APT 1/7 KADIKÖY/İST.
 
8-
ADI SOYADI: KENAN KESME
MESLEĞİ: SERBEST TİCARET
TABİYETİ: T.C.
İKAMETGAH ADRESİ: YALI YOLU, KAYA SİTESİ E BLOK E/296 BOSTANCI / İST.
 
9-
ADI SOYADI: MEHMET SARIOĞLU
MESLEĞİ: SERBEST TİCARET
TABİYETİ: T.C.
İKAMETGAH ADRESİ: KAPTAN ARİF SK. ERGENEKON APT. NO:30/9 SUADİYE / İST.
 
10-
ADI SOYADI: NACİ BEKDEMİR
MESLEĞİ: SERBEST TİCARET
TABİYETİ: T.C.
İKAMETGAH ADRESİ:ÇIRÇIR MH. KESTANE SK. İTFAİYECİLER SİT.B/14 ALİBEYKÖY/İST
 
11-
ADI SOYADI:RAGIP M. GÖRELİ
MESLEĞİ : SERBEST TİCARET
TABİYETİ: T.C.
İKAMETGAH ADRESİ: YENİKÖY, KÖYBAŞI CD. NO:10 SARIYER / İST.
 
12-
ADI SOYADI : SAMİ BOYACI
MESLEĞİ : SERBEST TİCARET
TABİYETİ: T.C.
İKAMETGAH ADRESİ: ZUHURATBABA CD. NO:14/3 BAKIRKÖY / İST.
 
13-
ADI SOYADI : SELÇUK SENEMOĞLU
MESLEĞİ: SERBEST TİCARET
TABİYETİ:T.C.
İKAMETGAH ADRESİ: ŞEFİKBEY SK. KRİSTAL APT. NO:23/15 KIZILTOPRAK / İST.
 
14-
ADI SOYADI: SİNAN GÜL
MESLEĞİ : SERBEST TİCARET
TABİYETİ: T.C.
İKAMETGAH ADRESİ: KARAGÖZ SIRTI CD. NO:10/3 PAŞABAHÇE / İST.
 
15-
ADI SOYADI: ZEKİ AKBAŞ
MESLEĞİ : SERBEST TİCARET
TABİYETİ : T.C.
İKAMETGAH ADRESİ : MAHMUT MORALİ SK. NO:6/3 BAKIRKÖY / İST.
 
16-
ADI SOYADI : ARTO ONO BAPUÇOĞLU
MESLEĞİ : SERBEST TİCARET
TABİYETİ : T.C.
İKAMETGAH ADRESİ: SIRACEVİZLER CD. SEMA PALAS NO:61/11 ŞİŞLİ / İST.
 
OLAĞAN 9. GENEL KURULDA SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


1-    BAŞKAN
ADI SOYADI : ALİ ÇAKIR


2-    BAŞKAN YARDIMCISI
ADI SOYADI : YUSUF HİKMET ARPACIOĞLU3-    GENEL SEKRETER
ADI SOYADI : ERKAN UÇAR4-    GENEL MUHASİP (SAYMAN)
ADI SOYADI : AYHAN DOĞAN5-    ÜYE
ADI SOYADI : EROL SOYDAN6-    ÜYE
ADI SOYADI : SELAMİ YAMAN7-    ÜYE
ADI SOYADI : ORHAN SEVİNÇ