T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanı Dr. Mehmet BAŞ ile gerçekleşen toplantı

08 Eylül 2017 Cuma günü DİŞSİAD merkezinde gerçekleştirilen toplantıya T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanı Dr. Mehmet BAŞ ve DİŞSİAD adına ise Başkan Sn. Ali ÇAKIR, Başkan Yrd. Sn. Yusuf ARPACIOĞLU, Genel Sekreter Sn. Erkan UÇAR ve Kamu Komitesi Üyeleri Orhan SEVİNÇ, Ayhan DOĞAN ve Sn. Alkan USTA katılmıştır.
 
Sizlerin de bildiği üzere T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanlığı
          

  • Klinik Mühendislik Birimi
  • Üretim Merkezleri Birimi
  • Satış ve Uygulama Merkezleri Birimi
  • Protez Ortez Üretim ve Uygulama Merkezleri Birimi birimlerinden oluşmaktadır. 
 
Yapılan toplantıda 15.05.2014 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29001 sayılı “Tıbbi Cihaz Satış ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamına giren cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile bu faaliyetleri yürüten gerçek veya tüzel kişiler hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.
 
Toplantıda üyelerimizin yeni döneme de ayak uydurması ve bu geçiş sürecinde bir sıkıntı yaşamaması adına T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumun’ dan bazı yönetmeliklerle ilgili düzeltilmesi gerektiğini düşündüğümüz hususlarını rapor olarak kendilerine sunulmuştur.
 
Sizlerden gelen taleplerin de doğrultusunda değiştirilmesini talep ettiğimiz yönetmelik maddeleri aşağıdadır
 
TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ ‘nin ;
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satış Merkezlerinin Çalışma Esasları
 
 
Genel hükümler
MADDE 8 
 
7) Satış merkezi çalışma belgesi düzenlenmiş personel değişikliklerini beş otuz iş günü içinde müdürlüğe bildirir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Altyapı İle İlgili Hükümler
 
Sorumlu müdür
MADDE 10
(8) Sorumlu müdürün görevine son verilmesi, istifası, sorumlu müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi durumunda, böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren beş iş günü, vefatta ise on beş gün içerisinde satış merkezinin müdürlüğe bildirimde bulunması ve en geç bir ay 60-90 gün içerisinde de yeni bir sorumlu müdür görevlendirilmesi zorunludur.
 
Satış ve tanıtım elemanı
MADDE 11
 
(6) (Ek:RG-22/9/2016-29835) Satış merkezinde satış ve tanıtım elemanı olarak bir kişi görev yapmakta ise bu satış ve tanıtım elemanının görevine son verilmesi, istifası, satış ve tanıtım elemanı şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi durumunun ortaya çıkmasından itibaren beş iş günü, vefatı halinde ise on beş gün içerisinde satış merkezinin müdürlüğe bildirimde bulunması ve en geç bir ay  60-90 gün içerisinde de yeni bir satış ve tanıtım elemanı görevlendirilmesi zorunludur.
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
 
Satış merkezi faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması
MADDE 29  
 
(1) Aşağıda sayılan hâllerde satış merkezinin faaliyeti on beş gün süreyle geçici olarak durdurulur. Aşağıda sayılan hallerde satış merkezine önce eksiklik / eksikliklerin tamamlanıp gereğinin yerine getirilmesi hususunda uyarı verilir. Bu uyarının konusu on beş iş gününde giderilmediği taktirde satış merkezi on beş gün süreyle geçici olarak durdurulur.
 
 
Satış merkezlerinin nakli ve devri
 
MADDE 32 
 
(3) Bildirimsiz devir ve veya nakil işlemi yapan satış merkezleri süresiz kapatılır önce uyarı verilir. Bu uyarının konusu on beş iş gününde giderilmediği taktirde satış merkezi on beş gün süreyle geçici olarak durdurulur. Bu geçici durdurma sırasında yetki belgesi, sorumlu müdür ve diğer personele ait çalışma belgeleri ile kimlik kartları iptal geçici olarak iptal edilir.
 
 
Ayrıca aşağıdaki Reklam ve Tanıtım faaliyetleri arasında yer alan İnternet üzerinden satış konusu da konuşulmuş olup bu madde üzerinde özellikle intranet üzerinde durulmuştur.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Reklam ve Tanıtım Faaliyetleri
Reklamın kapsamı
MADDE 15 – (1) Münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazlar ile geri ödeme kapsamında olan cihazların, internet dâhil halka açık yayın yapılan her türlü medya ve iletişim ortamında program, film, dizi film, haber ve benzeri yollarla doğrudan veya dolaylı olarak topluma reklamı yapılamaz. Bakanlığın veya Kurumun izni ile yapılan ve sağlık meslek mensuplarına cihazın piyasaya arz edildiğini duyuran gazete/dergi ilanları ile satış merkezlerinin resmî internet sitelerinde yapmış oldukları cihaz bilgilendirmeleri bu hükmün kapsamı dışındadır.
 
Konuyu bilginize sunarız.