İhalelerde Yerli Malına Fiyat Avantajı Uygulamasında Yaşanan Sorunlar Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz, 

Kamu İhale Kurumu’nca İhalelerde yerli malına fiyat avantajı uygulamasında yaşanan sorunlar hakkında bir duyuru yayınlanmıştır. 

Bu duyurudan; Sektör paydaşları tarafından özellikle mal alımı ihalelerine yönelik olarak KİK’na iletilen görüş ve önerilerde, ihalelerde rekabeti daraltıcı şekilde belirli uluslararası kuruluşlara üyelik şartı arandığı, yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmadığı, kalite ve standarda ilişkin belgelere yönelik olarak yeterlik kriterleri belirlenmesinde mevzuata aykırı düzenlemelere yer verildiği ve bu durumun yerli ürün teklif eden isteklilerin kamu alımlarına erişimini engellediği yönünde şikayetler” iletildiği anlaşılmaktadır.  

KİK Bu itibarla, duyuruda bu konuda kamuya “ Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranında fiyat avantajı sağlanmasının zorunlu olduğu” gibi maddelerin de yer aldığı amir hükümlere atıfta bulunarak hatırlatmalar yapmıştır. Ayrıca 4734 sayılı Kanunun “Görevlilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 60 ıncı maddesinde düzenlenen ve Kanunun temel ilkelerine aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ile ihale yapanlar hakkında uygulanacak müeyyideler de dikkate alınarak, ihale dokümanlarında yerli isteklilerin katılımı ile yerli malı teklif edilmesini engelleyici ve rekabeti daraltıcı yöndeki düzenlemelere yer verilmemesi ve kamu alımları alanında ulusal politikalara uyum sağlanması büyük önem arz ettiği konusunda da kamuya duyuruda bulunmuştur. 

Duyurunun tam metni şu linktedir: 
http://www.ppa.gov.tr/Duyuru/265/ihalelere_yerli_isteklilerin_katilimi_ile_yerli_malina_fiyat_avantaji
_uygulamasinda_yasanan_sorunlara_iliskin_duyuru.html 


Saygılarımızla, 
DİŞSİAD Kamu İlişkileri Komitesi