30 Ekim 2018

TARİH      :30.10.2018
BÜLTEN   :B075-2018
KONU      :İhracatçılara Yeşil Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar
 
Sayın Üyemiz,
 
Hatırlayacağınız gibi Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’ de yayınlamıştı.
 
İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı’na göre, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek. 
 
23.10.2018 tarih ve 30575 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 214 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ihracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 4 üncü maddesi değiştirilmiştir.
 
Söz konusu kararda;
 

  • Firma yetkililerine, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile;
 
  • Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları,
 
  • Ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebileceği
 
  • Bu Karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmeyeceği hususlarına yer verilmektedir.
 
Saygılarımızla,
 
DİŞSİAD Yönetim Kurulu